Fremtidens byggeri og erhverv

I fremtiden skal Sankt Hans Vest være et blandet byområde med boliger, erhverv, kultur og offentlige funktioner for at skabe mangfoldighed.

Fremtidens boliger på Sankt Hans skal være en blanding af ejer-, leje- og andelsboliger i forskellige former og størrelser, herunder bofællesskaber.

Byrådet har vedtaget, at 25% af boligerne i alle nye boligområder skal være almene. Det kommer også til at gælde i Sankt Hans Vest.

 

Indretning til boliger

En række eksisterende bygninger skal omdannes til boliger og sammen med nyt boligbyggeri i tre nye byggefelter forventes det, at der bliver ca. 32.000 m2 boligareal i området.

De eksisterende bygninger udpeget til boligbebyggelse er meget forskelligt indrettet og vil hver især egne sig til forskellige boligtyper.

Generelt skal bygningernes facader bevares, og det er væsentligt at bygningerne fortsat står direkte i parken.

Det vil sige, at der ikke kan indrettes private haver eller indrettes brede belagte kantzoner foran facaderne. Boligerne vil i stedet få nærhaver.

I helt særlige tilfælde vil der muligvis kunne tilføjes enkelte trapper på facaderne, på samme vis og i samme stil som på Østerhus’ vestfacade, der kan give adgang fra boliger i stueetagerne til parken.

Der kan ikke tilføjes altaner eller franske altaner på facaderne, da det vil bryde de karakteristiske rolige, rytmiske facader.

 

Ny bebyggelse

Der, hvor eksisterende byggeri kan nedrives på grund af ringe bygningskvalitet, opstår plads til, at ny bebyggelse kan opføres til boligformål.

Der er tre byggefelter til ny boligbebyggelse, som er placeret i tre forskellige landskabelige rum.

De tre nye bebyggelser Enghus, Parkhus og Markhusene er navngivet efter deres landskabelige placering.

Det er vigtigt, at den nye bebyggelse forholder sig præcist til de landskabelige forhold og den eksisterende bygningskomposition - ligesom de øvrige bygninger i anlægget.

De nye bygninger skal opføres med en arkitektonisk karakter, som er tilpasset det samlede anlæg.

Bygningene skal udføres efter nutidige byggemetoder, men skal have en arkitektonisk sammenhæng til det ældre byggeri - således at der er en rød tråd fra Bindesbølls Kurhus til de nye bolig bebyggelser.

Nye bygninger skal således i struktur og materialer indskrive sig i det samlede anlæg og opføres med høj arkitektonisk kvalitet.

Eksisterende og nye boliger

Bygninger, der kan blive til boliger

 • Krathus
 • Vesterhus
 • Østerhus
 • Sønderhus
 • Slottets hovedbygning
 • Slottets østfløj
 • Slottets østfløj
 • Fjordhus
 • Parcelgårdsvej 2

Mulighed for nyt byggeri

 • Enghus
 • Parkhus
 • Markhusene
 • Parcelhusene

Planer

Helhedsplan

Helhedsplan

Handleplan 2022-2025

Vær opmærksom på, at realiseringsstrategien og den foreslåede udbudstakt er let justeret efter handleplanens vedtagelse. Strategien for placering af boliger behandles politisk i januar - februar 2022.

Handleplan Sankt Hans 2022 Vedtaget

Strategi for mobilitet og parkering

Formålet med Strategi for mobilitet og parkering er at sikre mulighed for, at beboere og brugere kan vælge bæredygtige transportmidler, så det  bliver nemmere, sundere og mere effektivt at bevæge sig rundt.

Strategi For Moblitet Og Parkering

Lokalplan 714 for Sankt Hans

Lokalplan 714